Jste zde: Úvodní stránkaProjektové aktivity

Projektové aktivity

A1 Řízení projektu

  • Hlavní osobou řízení projektu byl manažer projektu, jehož aktivity se projevovaly především v úrovni rozhodovací ve čtyřech hlavních oblastech managementu: vlastní řízení projektu, zajištění vybraných projektových akcí, koordinace vybraných projektových akcí, kontrola a monitoring realizace projektových aktivit a koordinace administrativní a finanční stránky projektu. Nejbližším spolupracovníkem manažera projektu byl PR manažer. Ten spolupracoval na všech akcích v gesci manažera, navíc koordinoval vybrané akce. Byl realizátorem celkem tří mediálních kampaní. Manažer projektu a PR manažer koordinovali regionální PR asistenty (pro CHKO Beskydy, Jeseníky a Moravskoslezský kraj – mimo obě CHKO). Celý projektový tým se scházel na pravidelných schůzkách. Vrcholným rozhodovacím orgánem byla řídicí komise, ve které měli své zástupce všichni příjemci, přičemž zástupce koordinujícího příjemce byl předseda řídicí komise. Řídicí komise se scházela čtvrtletně, schvalovala roční i kvartální projektové plány a také další významná rozhodnutí.

A2 Monitoring postupu

  • Projektový plán byl rozpracován do 4 ročních a 16 kvartálních projektových plánů. Bylo využito standardní metody řízení projektového cyklu, konkrétně zpracování zpráv o průběhu projektu, které byly předkládány na vědomí řídicí komisi projektu..

A3 Audit

  • Standardní nezávislý audit provedený odborně způsobilým auditorem je podmínkou zdárného ukončení projektu. Realizátor projektu jej rozdělil na 3 dílčí audity (v polovině projektu, před ukončením a po ukončení projektu). Výsledná zpráva auditora byla zpracována po ukončení projektu.

A4 Komunikační plán

C1 Komunikační strategie Natura 2000

C2 Kulaté stoly Natura 2000

  • Celkem 16 kulatých stolů nebo seminářů bylo zaměřeno na území, kde bylo plánováno vyhlášení chráněných území na ochranu navržených PSCI. Cílovými skupinami aktivit bylo vedení dotčených obcí, majitelé a správci pozemků v předmětných územích, případně další (občané apod.).

C3 Film Natura 2000

C4 Letáky implementace Natury

C5 Letáky Natura Beskydy

C6 Letáky Natura Jeseníky

C7 Letáky Natura MSK

 C8 Brožury Natura Beskydy

C9 Brožury Natura Jeseníky

C10 Brožury Natura MSK

C11 Panely Natura Beskydy

C12 Panely Natura Jeseníky

C13 Panely Natura MSK

C14 Billboardy Natura MSK

C15 Infocentrum Natura Jeseníky

C16 Informační portál

C17 Zpravodaj Beskydy

C18 Zpravodaj Jeseníky

C19 Zpravodaj MSK

C20 Film Jak neškodit přírodě

C21 Brožura Jak neškodit přírodě

C22 Brožura Invazní druhy

C23 Leták Ošetřování dřevin

C24 Leták ÚSES

C25 Workshop ÚSES

  • Byl zorganizován 1 workshop zaměřený na tvorbu zelených sítí v krajině, možnosti tvorby územních systémů ekologické stability, možnosti financování těchto aktivit a úlohu obcí a majitelů pozemků v procesu tvorby. Účastníky workshopu byli zástupci příjemců projektu, zástupci obcí, projektantů apod. Cílem setkání bylo předání informací o potřebě a možnostech tvorby územních systémů ekologické stability včetně možností financování. Na setkáních byly rovněž distribuovány výstupy vybraných aktivit projektu.

C26 Publikace ÚSES

C27 Publikace o přírodě Moravskoslezského kraje

C28 Plakátovací tabule proti ilegálnímu motokrosu

C29 Internetové stránky proti ilegálnímu motokrosu

E1 Monitoring dopadů projektu

  • Od začátku projektu byl sledován dopad projektových aktivit na vybrané cílové skupiny, a to dvěma způsoby. Prvním byly hodnotící dotazníky na akcích projektu, kde docházelo k přímému setkání s cílovými skupinami. Druhým byla anketní šetření, která byla prováděna před a po realizaci konkrétní projektové aktivity. V případě potřeby byla na základě výsledku monitoringu dopadu projektových aktivit modifikována jejich realizace. Výstupy této aktivity byly použity při zpracování komunikační strategie (akce C1) a poprojektového plánu komunikace (akce A4).

F1 Internetové stránky projektu

F2 Informační panely projektu

F3 Laická zpráva

F4 DVD projektu