Jste zde: Úvodní stránkaInformace o projektu

Informace o projektu

Projekt Moravskoslezského kraje "Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko"

Cílem projektu je rozvoj efektivní komunikace a podpora cíleného šíření informací jako nástroje řešení vybraných problémů ochrany přírody a krajiny v Moravskoslezském kraji.

Název projektu:

česky: Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko

anglicky: Unified Information and Communication System for Nature Conservation in NUTS II Moravia-Silesia

Název programu:

LIFE +

Oblast podpory:

Informace a komunikace v oblasti životního prostředí

Cíl projektu:

Celkovým cílem projektu je rozvoj efektivní komunikace a podpora cíleného šíření informací jako nástroje řešení vybraných problémů ochrany přírody a krajiny na regionální úrovni.

Projekt sleduje následující dílčí cíle:

  • zlepšení komunikace a výměna informací mezi klíčovými subjekty veřejné správy na úseku ochrany přírody v regionu
  • zvyšování povědomí prioritních cílových skupin o ochraně přírody a krajiny s cílem řešení vybraných problémů v této oblasti (nepovolené kácení dřevin, ničení biotopů rostlin a živočichů v chráněných územích, rušení fauny a podporování eroze v důsledku nelegálního motokrosu, rozšiřování invazních druhů rostlin)

Očekávané výsledky projektu:

  • zajištění vstřícného postupu ze strany vlastníků, správců pozemků, samospráv i občanů; propagace předmětů ochrany v konkrétních lokalitách soustavy Natura 2000
  • zlepšení toku informací a zlepšení spolupráce mezi subjekty veřejné správy na úseku ochrany přírody a krajiny
  • optimalizace péče o pozemky s pozitivním dopadem na ochranu ekosystémů, zvýšení zapojení samospráv a vlastníků do tvorby prvků ÚSES, zlepšení vztahu i chování návštěvníků k chráněným územím, omezení ohrožení fauny a eroze půdy vlivem nelegálního motokrosu 

Termín realizace:

2010 - 2013

Financování projektu:

Celkový rozpočet

788.400 €

 

Finanční podpora Komise Evropských společenství   

356.500 €

45,2 %

Finanční prostředky z rozpočtu kraje

117.200 €

14,9 %

Finanční prostředky přidružených příjemců

314.700 €

39,9 %